فایل ورد مقاله شناسايي و بررسي بيانmiRNAهاي پاسخگو به تنش خشکي در دو رقم حساس و متحمل گندم Triticum aestivum با استفاده ازHigh Throughput Sequencing

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و بررسي بيانmiRNAهاي پاسخگو به تنش خشکي در دو رقم حساس و متحمل گندم Triticum aestivum با استفاده ازHigh Throughput Sequencing دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و بررسي بيانmiRNAهاي پاسخگو به تنش خشکي در دو رقم حساس و متحمل گندم Triticum aestivum با استفاده ازHigh Throughput Sequencing  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و بررسي بيانmiRNAهاي پاسخگو به تنش خشکي در دو رقم حساس و متحمل گندم Triticum aestivum با استفاده ازHigh Throughput Sequencing،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و بررسي بيانmiRNAهاي پاسخگو به تنش خشکي در دو رقم حساس و متحمل گندم Triticum aestivum با استفاده ازHigh Throughput Sequencing :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مهدیه صفرزاده – بخش ژنومیکس، پژوهشکدهی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
قاسم حسینی سالکده – بخش ژنومیکس، پژوهشکدهی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج پژوهشکدهی رویان. تهران
احسان محسنی فرد – بخش ژنومیکس، پژوهشکدهی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
رضا فتوت – دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده:
ها miRNA Srna های تنظیمی و غیرکدکننده هستند که باعث تنظیم بیان ژنها میشوند. تنش خشکی یکی از فراوانترین تنشهای محیطی است که باعث کاهش محصولات در گیاهان میشود. به منظور شناسایی و بررسی نقشmiRNAهای پاسخ دهنده به تنش خشکی در گندم، با استفاده از تکنیک توالییابی با کارایی بالاHigh Throughput Sequencing)بیانmiRNAهای پاسخ دهنده به تنش خشکی دردو رقم متحمل و حساس به خشکی در گندم، مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 37miRNAشناخته شده و 437miRNAکاندید شده بدست آمد. بطور کلی 27miRNAبه تنش پاسخ دادند که از این تعداد 21miRNAبین رقم مقاوم و حساس تفاوت معنیداری داشته که میتوانندmiRNA های کاندید مقاومت باشند. ژنهای هدف اینmiRNAها، در مکانیسمهایی نظیر ترجمه، چرخهTCAزنجیرهانتقال الکترون، تجمع مواد معدنی، انتقال مواد در عرض غشاء و غیره نقش دارند که احتمالا در مقاومت گیاه تحت شرایط تنش خشکی ایفای نقش میکنند. این یافتهها میتوانند نقش مهمی را در درک بهتر فرایندهای کنترل شونده توسطmiRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزنده داشته باشند.

توضیحات بیشتر