فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغيير

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغيير دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغيير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغيير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغيير :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
فخریه حمیدیان پور – استادیار، مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مانی آرمان – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
زهرا حصیری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه خلیج فارس دربرابر تغییر بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان امور اداری سازمان مرکزی دانشگاه خلیج فارس بود که تقریبا 40 نفر برآورد شده بود و از این تعداد، 36 نفر با توجه به جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع همبستگی بود و همچنین از پرسشنامه بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک های رهبری تحول گرا و تعامل گرا و میزان مقاومت کارکنان در برابر تغییر و همچنین بین سه مؤلفه رهبری تحول گرا (نفوذ آرمانی و انگیزش فکری و توجه و ملاحظه فردی) و دو مؤلفه رهبری تعامل گرا (مدیریت مبتنی بر استثناء و پاداش مشروط) با مقاومت کارکنان در برابر تغییر، همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و به این معنی است که بین سبک های رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغییر ارتباط وجود دارد.

توضیحات بیشتر