فایل ورد مقاله نقش عوامل محيطي و طبيعي در صنعت گردشگري منتخبي از کشورهاي جهان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش عوامل محيطي و طبيعي در صنعت گردشگري منتخبي از کشورهاي جهان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش عوامل محيطي و طبيعي در صنعت گردشگري منتخبي از کشورهاي جهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش عوامل محيطي و طبيعي در صنعت گردشگري منتخبي از کشورهاي جهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش عوامل محيطي و طبيعي در صنعت گردشگري منتخبي از کشورهاي جهان :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
فرزام سجادیه خواجویی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
همایون رنجبر – استادیار اقتصاد بینالملل، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

چکیده:
با گسترش صنعت گردشگری، بسیاری از کشورهای جهان سعی دارند که پتانسیلهای بالقوه خود را بهمنظور جذب گردشگران بینالمللی بالفعل کنند. در این راستا توجه به ارزشهای طبیعی موجود در کشور ازجمله: وجود مناطق جنگلی،ساحلی و چشماندازهای طبیعی مهم است. همچنین شرایط حاکم بر محیط کشورها همچون کیفیت حکمرانی، کمیت و کیفیت ارائه خدمات میتوانند از عوامل محرک برای ورود گردشگران بینالمللی محسوب شوند. بر این اساس هدف اصلیاین پژوهش بررسی نقش عوامل محیطی و طبیعی در صنعت گردشگری منتخبی از کشورهای جهان است، برای این منظوراز متغیرهای گردشگران بینالمللی ورودی، مناطق حفاظتشده دریایی، مناطق جنگلی، کیفیت شاخصهای حکمرانی،خطوط ریلی راهآهن، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه گردشگری در تصریح الگو استفاده شده است. الگوی جاذبه تصریحشده با استفاده از روش دادههای تابلویی برای 33 کشور منتخب از کشورهای جهان در بازه زمانی 3331 -3030 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین الگو نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار مناطق حفاظتشده دریایی، مناطقجنگلی، کیفیت شاخصهای حکمرانی، خطوط ریلی راهآهن و تولید ناخالص داخلی بر صنعت گردشگری کشورهای موردمطالعه داشته است و نشاندهنده تأثیر منفی و معنیدار درآمد سرانه گردشگری بر صنعت گردشگری کشورهای موردبررسی است.

توضیحات بیشتر