فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت برق منطقه آبيک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت برق منطقه آبيک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت برق منطقه آبيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت برق منطقه آبيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت برق منطقه آبيک :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
جواد کریمی – کارشناسی ارشد اجرایی، دانشگاه نجف آباد
قاسم انصاری انائی – دکتری مدیریت و مدیر گروه دانشگاه نجف آباد
احمد شکرچی – دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبائی

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت برق منطقه آبیک پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر استفاده شده است. هدف از این پژوهش شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی و تاثیر آن بر توانمند سازی کارکنان می باشد. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغییر وابسته را توانمندسازی تشکیل می دهند. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کل افراد شاغل در در ستاد شرکت برق منطقه آبیک می باشد که تعداد آنها116 می باشد و به دلیل پایین بودن جامعه آماری از روش سرشماری جهت به دست آوردن نمونه آماری استفاده شده است. برای بررسی توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این آزمون با سطح معناداری بیشتر از 05/0 حاکی از وجود توزیع نرمال بین داده ها می باشد. همچنین با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این است که با اطمینان 95% بین ساختار سازمانی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و نیز میان تمامی مولفه های ساختار سازمانی(رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) با توانمندسازی رابطه معناداری یافت شد. شایان ذکر است که ضریب همبستگی میان مولفه های (پیچیدگی و رسمیت) با متغیر توانمند سازی منفی می باشد که حاکی از ارتباط معکوس میان این دو متغیر با توانمند سازی کارکنان می باشد.

توضیحات بیشتر