فایل ورد مقاله تأثير شناخت مناسب ساکنين از خانهي خود بر واکنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهي موردي: مناطق 22 گانهي شهر تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير شناخت مناسب ساکنين از خانهي خود بر واکنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهي موردي: مناطق 22 گانهي شهر تهران) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير شناخت مناسب ساکنين از خانهي خود بر واکنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهي موردي: مناطق 22 گانهي شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير شناخت مناسب ساکنين از خانهي خود بر واکنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهي موردي: مناطق 22 گانهي شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير شناخت مناسب ساکنين از خانهي خود بر واکنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهي موردي: مناطق 22 گانهي شهر تهران) :


محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
مرجان شاهرخیان – کارشناسیارشد بازسازی از دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی/ مدرس دانشگاه، مدیرعامل شرکت هیرادفرتاو، عضو هیئت رئیسهی گروه تخصصی م
الهه رادمهر – کارشناسیارشد معماری از دانشکدهی لوزون فیلیپین/ عضو هیئتمدیره و دبیر هئیترئیسهی نظام مهندسی استان تهران.

چکیده:
در طول قرنها بشر همواره با شناخت از موقعیت خود، در برابر تهدیدها و سوانح مختلف، سعی بر حفظ حیات داشته است.امروزه نیز عملکرد بشر بهتبع ذات وی در راستای این حفظ حیات و جلوگیری از آسیبهای جانی و اقتصادی و ; است، اماپیچیدگیهایی که زندگی جوامع امروز را در بر میگیرد، تحقق این هدف را با مشکل مواجه ساخته است. اگرچه مدیریت بحران بهعنوان دانش جدید شهری در محافل علمی و عملی بسیار مورد توجه قرار دارد، اما بهرغم اهمیت آن، در بسیاری ازسوانح طبیعی و انسانساز نتوانسته پاسخگوی بسیاری از نیازها باشد. یکی از مسائل موجود در اینزمینه عدم واکنشمناسب افراد در منازل مسکونی خود در حین وقوع بحران است، چرا که سبک جدید زندگی و تولید مسکن بهصورت انبوه، باعث شده افراد خانهی خود را بهصورت کالایی از بازار تهیه نمایند، بدون آنکه شناخت مناسبی از آن داشته باشند. بیکیفیتی و عدم رعایت استانداردهای لازم نیز، مزیدبر علت شده و تمامی اینها باعث تشدید پیامدهای سوء سانحه میگردد. بهرغم اهمیت این مسئله، بهدلیل گستردگی موضوعات، کمتر به این بعد توجه شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بهصورت مقایسهای انجام شده است که با استفاده از نرمافزارSPSSبه بررسی تفاوت شناخت از خانه و ویژگیهای آن، میان ساکنین خانههای ویلایی شخصیساز و آپارتمانی با کمک آزمونTمستقل، و پیش بینی ارتباط میان شناخت صحیح از خانه و واکنش مؤثر در برابر بحران با کمک رگرسیون، پرداخته شده است.نمونهگیری این پژوهش بهصورت خوشهای در مناطق 22 گانهی شهر تهران صورت گرفته و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. در پژوهش حاضر نشان داده میشود که اولاً بین شناخت از منازل خود، میان ساکنین خانههای شخصی و آپارتمانی،تفاوت وجود و دوماً افراد با شناخت بیشتر از منزل مسکونیشان در مقابل بحران موفقتر عمل میکنند، بنابراین در شرایطامروز که در کلانشهرها امکان زندگی افراد در منزلی که خود ساخته باشند و با زندگی مستمر در آن، شناخت کاملی ازمنزلشان باشد، بسیار کم شده است، بنابراین تهیهی پلان بحران هر منزل و در اختیار قرار دادن این پلان به ساکنانش،ضرورت مییابد. بدیهی است برنامهریزی و اجرای چنین طرحی نیازمند مشارکت و همکاری ویژهی تمامی بخشهای دخیل در امر ساخت و ساز (مانند وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری و ;) میباشد

توضیحات بیشتر