فایل ورد مقاله بررسي رابطه سر ريز فناوري با نوآوري تکنولوژيکي در صنايع خودروسازي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه سر ريز فناوري با نوآوري تکنولوژيکي در صنايع خودروسازي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه سر ريز فناوري با نوآوري تکنولوژيکي در صنايع خودروسازي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه سر ريز فناوري با نوآوري تکنولوژيکي در صنايع خودروسازي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه سر ريز فناوري با نوآوري تکنولوژيکي در صنايع خودروسازي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
ثمر سردابی – کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل، مدیریت بازرگانی، علوم تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده:
تکنولوژی نماد دانایی در توسعه صنعتی و اصلی ترین منبع افزایش رقابت پذیری بنگاه ها و در نتیجه رقابت پذیری کل اقتصاد کشور می باشد لذا توسعه صنعتی بر مبنای تکنولوژی راهبرد اصلی نیل به رتبه های برتر اقتصادی در منطقه و جهان است لذا برای افزایش توان رقابتی کشور می باید در جهت افزایش توان رقابتی در صنایع حرکت نمود و کمک به ارتقاء توان تکنولوژیکی صنایع از اصلی ترین سیاست های مرکز صنایع نوین کشور در این راستا است . هدف این پژوهش بررسی رابطه سر ریز فناوری با فرایند و ابعاد نو آوری در صنعت خودروسازی می باشد. روش پژوهش ، از نظر هدف کاربردی و از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان شرکت ایران خودروی تهران در دو گروه تحقیق و توسعه و تعمیرات تخصصی ساپکو بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 57 نفر برآورد شد. به منظور نمونه گیری از روش «نمونه گیری تصادفی » استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش دوپرسشنامه بود که ابعاد نوآوری و سر ریز فناوری را می سنجید. برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی ، نمودار میله ای ، میانگین وانحراف استانداردوبرای پاسخ به فرضیه های پژوهش ، آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمونt برای گروههای مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، جهت شناسایی ابعاد از تحلیل عامل اکتشافی به روش (pc) ، جهت ارائه مدل ازروش مدل سازی معادله ساختاری استفاده شد.

توضیحات بیشتر