فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري خدمتگزار مديران و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري خدمتگزار مديران و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري خدمتگزار مديران و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري خدمتگزار مديران و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري خدمتگزار مديران و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
مهتاب خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز،کارشناس تربیت بدنی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
محمدهادی مزارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان بوشهر بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان بوشهر در سال تحصیلی 93-92 بودند که تعداد آن ها 929 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه مورگان تعداد 202 نفر به عنوان نمونه تحقیق برآورد شد. نمونه گیری به صورتتصادفی و با استفاده از روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار اندازه گیری برای گردآوری داده ها روش پرسشنامه ای بود، برای گردآوری اطلاعات از روشکتابخانه ای و میدانی نیز استفاده شد.برای محاسبه پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شدو برای سنجش روایی از روایی محتوایی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصله نیز از شاخص های آمار توصیفی و شاخص های آمار استنباطی) ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه( استفاده شد.نتایج نشان داد ، بین همه مولفه های رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و مولفه های رهبری خدمتگزار توان پیش بینی تعهد سازمانی را دارا هستند.

توضیحات بیشتر