فایل ورد مقاله مديريت بحران تصادفات جادهاي در روزهاي برفي و باراني مطالعه موردي: راههاي دوخطه استان همدان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مديريت بحران تصادفات جادهاي در روزهاي برفي و باراني مطالعه موردي: راههاي دوخطه استان همدان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مديريت بحران تصادفات جادهاي در روزهاي برفي و باراني مطالعه موردي: راههاي دوخطه استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مديريت بحران تصادفات جادهاي در روزهاي برفي و باراني مطالعه موردي: راههاي دوخطه استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مديريت بحران تصادفات جادهاي در روزهاي برفي و باراني مطالعه موردي: راههاي دوخطه استان همدان :


محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
محمودرضا کی منش – عضو هیئت علمی گروه راه و ترابری، دانشگاه پیام نور تهران
علی نصرا; تبار – دانشجوی دکتری راه وترابری، دانشگاه پیام نورتهران
مجید ابوالفتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشگاه پیام نورتهران
امین گلبابایی – کارشناس ارشد راه وترابری، دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:
سازمان بهداشت جهانیWHO تصادفات رانندگی را مهمترین عامل مرگ زودرس بهویژه در کشورهای در حال توسعه بیان نموده است که سهم ایران در تصادفات بیست برابر کشورهای صنعتی میباشد و باعث گردیده است سوانح جادهای یکپدیده اجتماعی در کشور به حساب آید که نیاز به شناخت ابعاد زیر بنایی از قبیل مسایل فرهنگی، روانی، اجتماعی، پزشکی، ایمنی راهها، علل حوادث جاده ای و سایر موارد مربوطه دارد. مدیریت و کنترل راهها و درنتیجه کاهش تصادفات از جملهمسائل اصلی و اساسی ایمنی راههای برون شهری به شمار می رود. در ایجاد تصادفات سه عامل وسیله نقلیه، جاده و شرایطاقلیمی نقش دارند. باتوجه به اهمیت تاثیر شرایط اقلیمی بر تصادفات و نیز تاثیرگذاری بارش برف و باران بر ایجاد تصادفات که ازشرایط مهم محیطی بهویژه درراههای کوهستانی دوخطه به شمار می رود، این پژوهش به مطالعه اثر بارش برف وباران برتصادفات جادهای پرداخته که جامعه آماری راههای دوخطه استان همدان میباشد. هدف نهایی این پژوهش علاوه بر بررسیاثرگذاری روزهای برفی وبارانی بر ایجاد تصادفات، کمک به شناخت بهتر تعداد تصادفات منجر به مرگ و مصدومیت، نوع تصادفات، تعداد، جنس و سن قربانیان ومجروحین ، نوع خودروهای درگیر در تصادفات در این شرایط آب وهوایی و همچنینارائه نتایج این پژوهش به پلیس راهنمایی و رانندگی، بیمارستانها ، امداد خودرو وسایر سازمان های مرتبط جهت کنترل ،مدیریت و کاهش تصادفات می باشد که به عنوان یک بحران درکشور محسوب می گردد. مولفه مورد بررسی ازنوع توصیفی- تحلیلی بوده و مطالعه بر روی تعداد تصادفات رخداده و میزان بارش برف و باران در طی سال های 1388 الی 1392 صورتگرفت. در این مطالعه سه راه دوخطه از استان همدان با آنالیز خوشهای انتخاب و دو پارامتر میزان بارش باران و برف موردارزیابی قرار گرفته و رابطه سهمی درجه دوم آنها با میزان تصادفات تعیین گردید.بررسی ها نشان داد که اثرات باران و برف بر تعداد تصادفات جرحی بیشتر از تعداد تصادفات فوتی می باشد. بعلاوه روزهای بارانی نسبت به روزهای برفی اثربیشتری بر تصادفات منجر به فوت دارند. البته بر این نکته تاکید می گردد که میزان بارش باران و برف ازجمله عوامل مهم محیطی تاثیرگذار بر تصادفات در کنار سایر عوامل انسانی و جاده ای می باشند که هرکدام نیاز به مطالعات و بررسی های ویژه دارند.

توضیحات بیشتر