فایل ورد مقاله بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خلاقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خلاقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خلاقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خلاقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خلاقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
ایوب گراوند – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اکبر حسن پور – دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده:
بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان.مدیران، معلمان، اساتید و همه افرادی که همراه آموزش هستند باید دارای سواد اطلاعاتی باشند. از آنجایی که پژوهشگر در محل زندگی خود خواهان بررسی سواد اطلاعاتی بر خلاقیت دانشجویاندانشگاه پیام نور استان لرستان شهر خود هست بر آن می باشد که با انجام این پژوهش و با ارائه پشنهاداتی آغازگر راهی باشد که باعث افزایش اینمهارتها در بین جامعه مورد پژوهش گردد و نتایج این پژوهش بتواند در بهبود و پیشرفت دانشجویان کمک نماید. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: شخصی که در جامعه اطلاعاتی بخواهد به اطلاعات مورد نیاز در رابطه با مسائل و پدیدههای جدیدی که برخورد می کند دست پیدا کند، باید مهارتهایی را در جستجو و دسته بندی اطلاعات و راههای برخورد ویافتن راه حل برای مسائل داشته باشد. به نظر می رسد صرف داشتن مهارت و آگاهی از یک موضوع، در باسوادی کافی نیست فرد باید علاوه بر این توانمندی ها، توانمندیهای دیگری را برای رویارویی با مسائل جدید پیش رو داشته باشد که از آن عموما با نام سواد اطلاعاتی یاد می شود جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان میباشند. برای گرد آوری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهشی یک نمونه آماری 212 نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان که به طور طبقهای نسبتی)سهمیهای(انتخاب ابزار پرسشنامه عبارت است پرسشنامهسواد اطلاعاتی بر مبنای قابلیتهای سواد اطلاعاتی مصوب ACRL 2222 ( که با پایایی 89 % و شاخص های آن بر اساس استاندارد مرتب شده و بین آنها دو پرسشنامه مربوطه به: سواد اطلاعاتی وخلاقیت پخش که تمامی پرسش ها به صورت بسته با یک طیف 5 ارزشی لیکرت از شماره ا خیلی کم تا 5 به معنای خیلی زیاد طرح گردیدآمار استنباطی برای به دست آوردن رابطه بین سواد اطلاعاتی و خلاقیت با استفاده از روشهمبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان بین سواد اطلاعاتی و خلاقیت یعنی سیالی ، ابتکار، انعطاف و بسط در سطح معنی داری 25 2/ مؤثر است. همچنین خلاقیت دانشجویان باسواد اطلاعاتی رابطه مثبت وجود دارد یعنی با افزایش سواد اطلاعاتی خلاقیت دانشجویان افزایش خواهد یافت. و در نهایت میتوان ادعا کرد که سواد اطلاعاتی میتواند خلاقیت دانشجویان را افزایش دهند.

توضیحات بیشتر