فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان: شهرداري شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان: شهرداري شيراز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان: شهرداري شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان: شهرداري شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان: شهرداري شيراز :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
عصمت زارع رئیس آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان،
حمیدرضا خرم – کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس
ابوطالب زارع – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:
هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در شهرداری شیراز است. این پژوهش با اندازه گیری داده های جمع آوری شده از 170 نفر از کارکنان شهرداری شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند، انجام شد. برای اندازه گیری فرهنگ سازمانی، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و برای اندازه گیری رضایت شغلی، تلفیقی از شاخص توصیف شغلی(JDI) و پرسشنامه ی سوزان جی لینز مورد استفاده قرار گرفت. پایایی ابزار رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و آلفای محاسبه شده به ترتیب 844/0 و 715/0 به دست آمد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد و داده های پژوهش با استفاده ازآماره های توصیفی(میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (K-S test)، آزمون تصادفی بودن(Runs Test) و آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در شهرداری شیراز رابطه ی مثبت و معنادار است، درحالی که فرهنگ غالب دراین سازمان اجتناب از عدم اطمینان است. در ادامه ی تحقیق نتایج، مورد تحلیل واقع شده و راهکارهایی به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است.

توضیحات بیشتر