فایل ورد مقاله طراحي بيمارستان اعصاب وروان به سبک ارگانيک بارويکردکاهش مدت درمان افسردگي نمونه موردي: بيمارستان اعصاب وروان فرشچيان استان همدان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله طراحي بيمارستان اعصاب وروان به سبک ارگانيک بارويکردکاهش مدت درمان افسردگي نمونه موردي: بيمارستان اعصاب وروان فرشچيان استان همدان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله طراحي بيمارستان اعصاب وروان به سبک ارگانيک بارويکردکاهش مدت درمان افسردگي نمونه موردي: بيمارستان اعصاب وروان فرشچيان استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله طراحي بيمارستان اعصاب وروان به سبک ارگانيک بارويکردکاهش مدت درمان افسردگي نمونه موردي: بيمارستان اعصاب وروان فرشچيان استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله طراحي بيمارستان اعصاب وروان به سبک ارگانيک بارويکردکاهش مدت درمان افسردگي نمونه موردي: بيمارستان اعصاب وروان فرشچيان استان همدان :


محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
فاطمه عاشوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه پیام نورواحدبهار همدان
علیرضا ملکی – مدرس دانشگاه پیام نورکارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری همدان

چکیده:
امروزه افسردگی بیماری که باغم و اندوه مداوم همراه است بیماری شایع عصرماست وطراحی بیمارستانهای اعصاب وروان کنونی باروحیه بیماران که نقش اصلی را دربیمارستان ایفا می کنند سازگاری ندارد درمقاله حاضر سعی برآن است که باتاکید برتاثیر طراحی بیمارستان برروحیه بیماران ومدت درمان آنانضمن موردمطالعه قرااردادن یک بیمارستان اعصا وروان به عنوان نمونهموردی برتعیین عوامل موثربرروحیه و مدتدرمان بیماران ازدیدگاه متخصصان اعصاب و روان و پرسنل و مبتلایان به بیماری افسردگی و معماران پرداخته شود ودرنهایت راهکارهای مناسب برای رسیدن به طراحی مطلوب بیمارستان اعصاب و روان مشخص گردد لذا درراه دسترسی به این هدف ضمن بررسی نقص های طراحی بیمارستانهای کنونی ونیازهای روحی بیماران با استفادها زتکنیکهای شاخص سازشاخصهایی را جهت سنجش تاثیر طراحی بیمارستان برروحیه بیماران و مدت درمان آنها استخراج و درقالب پرسشنامه هایی بین پزشکان بیمارستان اعصاب و روان فرشچیان همدان و بیماران و پرسنل آنها توزیع شدها ست این مقاله براساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی ازبیمارستان اعصاب وروان فرشچیان همدان تهیه شدها ست و درنهایت پس ازانجام تحلیل های اماری کای اسکوئر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به بررسی تاثیر طراحی بیمارستان بررویح و مدت درمان بیماران پرداخته شدها ست درانتها نتای جحاصل ازتحلیل ها نشان میدهد که طراحی رگانیک فضای داخلی و نمای بیمارستان با مدت درمان افسردگی ارتباط معناداری دارد

توضیحات بیشتر