فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي ژن رمز کننده Na+/H+آنتي پورتر واکئولي از گياه هالوفيتAeluropus littoralis

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي ژن رمز کننده Na+/H+آنتي پورتر واکئولي از گياه هالوفيتAeluropus littoralis دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي ژن رمز کننده Na+/H+آنتي پورتر واکئولي از گياه هالوفيتAeluropus littoralis  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي ژن رمز کننده Na+/H+آنتي پورتر واکئولي از گياه هالوفيتAeluropus littoralis،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي ژن رمز کننده Na+/H+آنتي پورتر واکئولي از گياه هالوفيتAeluropus littoralis :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
زهرا سامی – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اصلاح نباتات بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز
عباس عالم زاده – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:
با توجه به تحمل بالای گیاهان هالوفیت نسبت به تنش شوری انتظار میرود که پروتئینها ی گیاهان هالو فیت از ساختمان خاصی برخوردار باشند که نسبت به همتای خود در سایر گیاهان نقش موثرتری در تحمل ایفا کنند. به هم ین منظور جهت جداسازی ایزوفرم جدیدی از ژن رمز کننده آنتیپورترNa+/H+از گیاه هالوفیتAeluropus littoralisنمونههای بذور این گیاه از اطراف در یاچه نمک جمع آوری شد و تحت شرایط گلخانهای در گلخانه بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز کشت داده شد. از برگ گیاهان رشد کرده دیانآ و از برگ، ساقه و ریشه گیاهان آرانآ استخراج شد. با استفاده از همردیفی ژنهای رمز کننده این آنتی پورتردر سایر گیاهان نواحی حفاظت شده آنها مشخص شد که بر اساس توالی این نواحی یک جفت آغازگر دجنره طراحی شد. با استفاده ازآغازگرها یک قطعه 500 جفت بازی از ژنوم گیاهA. littoralisتکثیر شد که با توالییابی مشخص شد مربوط به یک ایزوفرم جد ی درمز کننده آنتیپورترNa+/H+واکئولی است. با استفاده از توالی این قطعه و با استفاده از تکنیکRACEناحیه رمز شونده ای ن ایزوفرم جدید به طول 1602 جفت باز، یک ناحیه3-UTRبه طول 245 جفت باز و یک ناحیه5-UTRبه طول 187 جفت باز جداسازی شد. بااستفاده از روش نیمه کمی میزان بیان این ژن در ریشه، ساقه و برگ بررسی شد و نتایج نشان دادند که بیان ای ن ژن در برگ 1/767برابرمیزان بیان درساقه و1/269برابر میزان بیان در ریشه است.

توضیحات بیشتر