فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين کارکرد مهارتهاي ارتباطي مديران و کاهش تعارض کارکنان اداري شهرداري بجنورد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين کارکرد مهارتهاي ارتباطي مديران و کاهش تعارض کارکنان اداري شهرداري بجنورد دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين کارکرد مهارتهاي ارتباطي مديران و کاهش تعارض کارکنان اداري شهرداري بجنورد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين کارکرد مهارتهاي ارتباطي مديران و کاهش تعارض کارکنان اداري شهرداري بجنورد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين کارکرد مهارتهاي ارتباطي مديران و کاهش تعارض کارکنان اداري شهرداري بجنورد :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:47
نویسنده(ها):
رقیه شیرازی – کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، شهرداری بجنورد
رضا رمضانی – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بجنورد

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کارکرد مهارتهای ارتباطی مدیران و کاهش تعارض شغلی کارکنان اداری شهرداری بجنورد در سال 39 صورت پذیرفته است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری شهرداری بجنورد تشکیل می دهد که در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده کرده واز بین 51 نفر کارکنان اداری شهرداری بجنورد تعداد 11 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد ، ابزارپژوهش عبارتند از پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون جی و تعارض شغلی دوبرین که هر دو پرسشنامه توسط کارکنان پاسخ داده شده اند .وپایایی آن با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده از کل سوالات پرسشنامه برابر با0/78 می باشد. بنابراین پایایی ابزار اندازه گیری از اعتبار بالایی برخوردار است.روش تجزیه تحلیل اطلاعات عبارتند از آمار توصیفی ، ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی ،تحلیل واریانس یک راهه ،آزمون تی تست مستقل و تحلیل عاملی نتایج نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعارض شغلی کارکنان رابطه وجود دارد .همچنین از نتایج فرعی پژوهش حاضر نتیجه گیری می شود که بین مهارت کلامی مدیران و کاهش تعارض کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد .بین مهارت گوش دادن موثر مدیران و کاهش تعارض کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .

توضیحات بیشتر