فایل ورد مقاله مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات :


محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
ذکریا کاظم پور – دانشجوی دکتری آیندهپژوهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پژوهشکده مطالعات آینده)
عباس ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی

چکیده:
پژوهش حاضر با پیش فرض اینکه وابستگی لایههای مختلف جوامع بشری روز به روز به فناوریهای نوین از جمله فناوری اطلاعات افزونتر شده و این مقوله جزء لاینفک تداوم این زندگی ماشینی بشری گردیده است در قالب شناخت سه محورتحقیق شامل الزامات، ملاحظات و راهبردهای مدیریت بحران در حوزه فناوری اطلاعات به منظور پایدارسازی زیرساخ تهای حیاتی کشور در برابر انواع تهدیدات سایبری پرداخته است. زیرساختهایی که وابستگی آنها به فضای سایبر، و طبیعتبحرانزا بودن این فضا، لزوم مطالعه و ارائه راهکارهای کاربردی پیشدستانه در حوزه تحقیق را ضروری ساخته است.داد ههای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی (شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل تحلیل عوامل آزمون آماره استنباطی، آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اعتبار پرسشنامه از طریق بهدست آوردن ضریب آلفای کرانباخ با استفاده از نر مافزارSPSSصورت گرفته است. دادههای تحقیق در این مقاله،ضمن بررسی کتابخانه ای موضوع و محورهای مورد مطالعه، از طریق توزیع پرسشنامه در بین صاح بنظران به صورت میدانی جمعآوری گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه تلفیقی کتابخانهای و میدانی نشان میدهد مه مترین اقدامات مدیریت بحران در برابر تهدیداتسایبری را می توان کاهش ضریب جراحات و تلفات انسانی ناشی از حملات سایبری، کنترل سطح آسی بپذیر یهای اطلاعاتی تأسیسات حیاتی، سناریونویسی و آیندهپژوهی در محیط سایبری بهعنوان گام پیشگیری، ایجاد بخش سازمانی امنیت فضای سایبر ملی، کنترل طیف تهدیدات سایبری (خرابکاری، فریب، دزدی، جاسوسی، افشاگری، نفوذ)، تبیین تاکتیک های ضد عملیات روانی برای ترغیب نهادهای بی نالمللی بیان کرد

توضیحات بیشتر