فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت جهادي و نوآوري سازماني در اداره کل جمعيت هلال احمر استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت جهادي و نوآوري سازماني در اداره کل جمعيت هلال احمر استان لرستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت جهادي و نوآوري سازماني در اداره کل جمعيت هلال احمر استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت جهادي و نوآوري سازماني در اداره کل جمعيت هلال احمر استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت جهادي و نوآوري سازماني در اداره کل جمعيت هلال احمر استان لرستان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمد اسکندری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، مدرس دانشگاه علمی کاربردی و سما واحد خرم آباد
حسین رضامرادی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
علی سیف الهی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
پزوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و نوآوری سازمانی در اداره کل جمعیت هلال احمر استان لرستان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی بوده، که برای سنجش ارتباط بین دو متغیر از ضریب همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداره کل جمعیت هلال احمر استان لرستان که تعدادشان 11 نفر می باشد بوده، بدلیل تعداد پایین و سهولت دسترسی آسان به جامعه آماری، تمامیجامعه آماری به عنوان نمونه آماری)سرشماری( در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف پنج وجهی لیکرت1 بدست آمد، که نشانگر اعتبار قابل قبول تحقیق می باشد؛ / بوده که برای تعیین اعتبار آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده که عددی معادل 3 برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و آزمون هایی همچون فریدمن ، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، و ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفته است، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین مدیریت جهادی و1 در سطح اطمینان 59 /. درصد مورد تایید قرار گرفته، /0 نوآوری سازمانی در اداره کل جمعیت هلال احمر استان لرستان با ضریب همبستگی 1 همچنین تمامی فرضیه های فرعی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین ابعاد مدیریت جهادی و نوآوری سازمانی همگی مورد تایید قرار گرفتند . یافته های جانبی تحقیق حاکی از آن بود که بعد رفتاری مدیریت جهادی با بعد فرآیندی نوآوری سازمانی و بعد زمینه ای مدیریت جهادی با بعد علمی نوآوری سازمانی بیشترین ارتباط معنادار را داشتند

توضیحات بیشتر