فایل ورد مقاله نقش استراتژي در رابطه بين مولفههاي ساختاري و عملکرد سازماني: براساس روش امتيازي متوازن

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش استراتژي در رابطه بين مولفههاي ساختاري و عملکرد سازماني: براساس روش امتيازي متوازن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش استراتژي در رابطه بين مولفههاي ساختاري و عملکرد سازماني: براساس روش امتيازي متوازن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش استراتژي در رابطه بين مولفههاي ساختاري و عملکرد سازماني: براساس روش امتيازي متوازن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش استراتژي در رابطه بين مولفههاي ساختاري و عملکرد سازماني: براساس روش امتيازي متوازن :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
بهنام گلشاهی – کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و تحقیقات، اصفهان، ایران
ایرج سلطانی – استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و تحقیقات، اصفهان، ایران
مهدی فاضل کلباسی – کارشناس، شرکت گاز، اصفهان، ایران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری استراتژیهای تدوین شده در نقشه استراتژی شرکت گاز استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی میباشد.جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به تعداد 829 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 260 نفر محاسبه و نمونهگیری به روش طبقهای متناسب با حجم جامعه بوده است. ابزار جمع-آوری دادهها، پرسشنامه 36 سوالی محقق ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارAmos 22و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی شرکت مورد مطالعه به صورتغیرمستقیم و از طریق نقش میانجیگری استراتژیهای شرکت بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین در بین مولفههای ساختاری رسمیت بیشترین و تمرکز کمترین تأثیر را بر عملکرد شرکت گاز اصفهان داشته است

توضیحات بیشتر