فایل ورد مقاله تأثير شاخصهاي توسعه مديريت دانش در بهبود عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري مطالعه موردي: هتلهاي هما

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير شاخصهاي توسعه مديريت دانش در بهبود عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري مطالعه موردي: هتلهاي هما دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير شاخصهاي توسعه مديريت دانش در بهبود عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري مطالعه موردي: هتلهاي هما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير شاخصهاي توسعه مديريت دانش در بهبود عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري مطالعه موردي: هتلهاي هما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير شاخصهاي توسعه مديريت دانش در بهبود عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري مطالعه موردي: هتلهاي هما :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
خاطره توانا – کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده:
پژوهش حاضر برای تأثیر شاخصهای مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری درهتلهای همای شیراز و تهران انجام گردیده است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین توسعه مدیریت دانش با بهبودعملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در هتلها رابطه معناداری وجود دارد. از این رو کسب و خلق دانش، تسهیم و ذخیره دانش و درک و کاربرد دانش متغیرهای مستقل و مدیریت شکایات، خدمات و پیشنهادها متغیر وابسته است. هدف اینپژوهش تعیین انواع دانش و مدیریت بهینهتر آن در هتلهای هما برای بهینهسازی مدیریت ارتباط با مشتری است. در این مطالعه ابعاد مختلف هر یک از متغیرها مشخص گردید. سپس برای سنجش اثرات این متغیرها از پرسشنامهایی که بینکارکنان هتل توزیع شد، استفاده گردید. اندازه نمونه با توجه به جامعه آماری 340 نفر از کارکنان هتلهای همای شیراز وتهران است که از روش کوکران )نمونهگیری تصادفی( محاسبه و برابر با 334 نفر برآورد شد . ابزار تجزیه و تحلیل دادهها تحلیل عاملی، آزمون همبستگی پیرسون و الگوسازی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین ابعادمختلف مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت برای بهینهسازی، راهبردهایی ارائه گردید

توضیحات بیشتر