فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
محمدرضا آهنگری – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش کنترل بهینه دانشگاه آزاد مشهد
مصطفی آهنگری – کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی گرایش بازرگانی دانشگاه پیام نورساری
جواد ابراهیمی – دانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد علی اباد کتول
مهدی باغبان – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:
هدف این مقاله بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد می باشد. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام پذیرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 118 نفر از کارمندان اداری سازمان تشکیل می دادند. که در این راستا با توجه به نمونه گیری از فرمول کوکران به منظور گردآوری داده ها، بین 91 نفر ازاعضای جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردید؛ که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 19 spssاستفاده شده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سازمان مورد بررسی میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین میان مولفه های نوآوری سازمانی (نوآوری فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی) با مدیریت دانش نیز رابطه معنی داری یافت شد.

توضیحات بیشتر