فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين منبع کنترل دروني- بيروني و خشم با اثربخشي کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نشخوارخشم در سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين منبع کنترل دروني- بيروني و خشم با اثربخشي کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نشخوارخشم در سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين منبع کنترل دروني- بيروني و خشم با اثربخشي کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نشخوارخشم در سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين منبع کنترل دروني- بيروني و خشم با اثربخشي کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نشخوارخشم در سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين منبع کنترل دروني- بيروني و خشم با اثربخشي کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نشخوارخشم در سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
نرگس پورجمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحدرفسنجان
محمد ضیاءالدینی – عضوهیات علمی واستادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدرفسنجان

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی و بیرونی و خشم با اثربخشی کارکنان با توجه به نقش میانجیگری نشخوار خشم درسازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماریتحقیق تمامی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در سال 2931 بوده است که تعداد آنها 201 نفر گزارش شده است. با توجه به محدودیتجامعه آماری همه اعضای جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردیده ند. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه، منبع کنترل، خشم، اثربخشی کارکنان ونشخوار خشم استفاده شده است. برای تحلیل داده های بدست آمده از آمار توصیفی و برای تحلیل آماری فرضیه های پؤوهش از آمار استنباطی شامل مدلهای ساختاری و با استفاده از نرم افزارSQEاستفاده شد، نتایج بدست آمده نشان داد که بین خشم و اثربخشی کارکنان رابطه وجود ندارد. بین افراد مسلط و اثربخشی کارکنان رابطه وجود ندارد. بین منبع درونی کنترل و اثربخشی کارکنان مستقیم معنی داری وجود دارد. بین منبع شانس کنترل واثربخشی کارکنان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. بین خشم و اثربخشی کارکنان بصورت غیر مستقیم با میانجیگری نشخوار خشم رابطه وجود ندارد. بین نشخوار خشم و اثربخشی کارکنان رابطه وجود ندارد. بین خشم و نشخوار خشم کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

توضیحات بیشتر