فایل ورد مقاله مقايسه ي تنظيم هيجان در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي و بهنجار

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه ي تنظيم هيجان در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي و بهنجار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه ي تنظيم هيجان در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي و بهنجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه ي تنظيم هيجان در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي و بهنجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه ي تنظيم هيجان در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي و بهنجار :


محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
صفیه یهزادی – دانشگاه آزاد اسلامی، دکتری، استادیار گروه روانشناسی، رودهن ، ایران
مرضیه سالمی – دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رودهن ، ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجان در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی و بهنجار می باشد. روش تحقیق پس رویدادی یا علی- مقایسهای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری ریاضی مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران (1000 نفر) است. نمونه این پژوهش 60 دانش آموز(30 نفر به عنوان گروه دارای ناتوانیهای یادگیری ریاضی و 30 نفر به عنوان گروه کنترل) بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات DSM-IV، آزمون ریاضی کیمت، آزمون هوشی ریون، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی و پرسشنامه تنظیم هیجان استفاده شده است. داده های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان بهنجار از نظر بهزیستی اجتماعی و تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود دارد (0/01>=P).

توضیحات بیشتر