فایل ورد مقاله تأثير منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمونT

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمونT دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمونT  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمونT،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمونT :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
کامران موسی خانی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
غزاله خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مشهد.
محمد قدسی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مشهد.
عباس دلیر – کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:
منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس با کارکردهای گردشگری، به عنوان یکی از راهبردها و اهداف توسعهای، میتواند تحققبخش توسعه منطقهای در شمال غرب کشور باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره این تحقیق، بین دو گروه مردم ومسئولان، بیانگر آن است که در گروه اول )مردم(، هشت مؤلفه از 29 مؤلفه که با هم رابطه معناداری داشتهاند در مدل باقی ماندهاند و بقیه مؤلفهها حذف شدهاند. در بین این هشت مؤلفه، تأثیر متغیرهای جشنوارههای فصلی و برپایی نمایشگاهها با میزان بتای 1,25 و 1,21 بر موفقیت گردشگری منطقه آزاد ارس، بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل بوده است و کمترین میزان تأثیرگذاری مربوط بهمتغیرهای تبلیغات و بازاریابی و حمل و نقل درونشهری با ضرایب بتای 1,11 و 1,19 است. در گروه مسئولان فقط دو مؤلفه که رابطه معناداری با هم داشتهاند، در مدل باقی ماندهاند که متغیر امکانات ورزشی و سرگرمی با ضریب بتای 1,93 بیشترین میزان تأثیر را بر موفقیت گردشگری ارس داشته است. متغیر بعدی مدیریت منطقه است که با ضریب بتای 1,63 – و معکوس، گویای اینواقعیت است که مدیریتی که هماکنون بر منطقه آزاد ارس در زمینه گردشگری وجود دارد، ضعیف عمل کرده و مستلزم آن است که تحول اساسی در آن اعمال شود. بنابراین برای رفع نارساییها، عواملی مانند توسعه تبلیغات و بازاریابی، افزایش تعداد اقامتگاهها، تحول در نظام مدیریت گردشگری منطقه و ; میتواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری منطقه آزاد ارس داشته باشد

توضیحات بیشتر