فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بانک تجارت شهرکرد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بانک تجارت شهرکرد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بانک تجارت شهرکرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بانک تجارت شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بانک تجارت شهرکرد :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
لیلا کریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه شهرکرد
سیدعلی سیادت – دانشیار، دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
نرگس موید – مدرس دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
مریم مهدی بیگی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بانک تجارت شهرکرد بود. در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران بانک تجارت شهرکرد در سال 1392 بود که بالغ بر120نفر بودند و از این تعداد،92 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش عبارت بود از: 1) نیمرخ هوش سازمانی آلبرشت که از 49 سوال در طیف پنج درجه ای لیکرت تشکیل شده است. پایایی این نیمرخ با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ضریب 88/0 بدست آمد. 2) پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده با 32 سوال بسته پاسخ در قالب پنج مولفه تسلط فردی، مدل های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و نگرش سیستمی و براساس مقیاس درجه بندی لیکرت و با ضریب پایایی86/0 با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، فراوانی تراکمی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین هوش سازمانی و مولفه های سازمان یادگیرنده در شعب بانک تجارت شهرکرد وجود دارد.

توضیحات بیشتر