فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و راهبردهاي توسعه گردشگري سلامت در استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و راهبردهاي توسعه گردشگري سلامت در استان لرستان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و راهبردهاي توسعه گردشگري سلامت در استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و راهبردهاي توسعه گردشگري سلامت در استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و راهبردهاي توسعه گردشگري سلامت در استان لرستان :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
صدیقه کیانی سلمی – استادیار گروه جغرافیا و بومگردشگری، دانشگاه کاشان
آسیه حسنی نژاد – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده:
گردشگری با محوریت سلامت، ماهیتی پیچیده و فراتر از نیازهای اولیه و ثانویه بشری دارد. امروزه این حوزه بسیار گسترش یافته است. پژوهش حاضر با بررسی فرصتها، نقاطقوت، تعیین نقاطضعف و تهدیدهای گردشگری سلامت به ارائهاستراتژیهای مناسب برای توسعه آن میپردازد. این پژوهش با هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی نگارش یافته است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورودی به استان لرستان در تابستان 3133 است و برای انتخاب نمونه، از روش نمونههای اتفاقی استفاده شد. برای محاسبه حجم نمونه جامعه از روش کوکران بهره گرفته شد که درنهایتتعداد 148 نمونه تعیین شد. برای گردآوری دادهها و اطلاعات، از دو روش کتابخانهای و میدانی بهره گرفتیم و برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلSWOT استفاده شد. یافتههای تحقیق مؤید آن است که مؤلفههای فرصتها و نقاطقوت نظیر رونق اقتصادی منطقه، فرصت بهبود تکنولوژیکی و منابع انسانی بخش درمانی، رونق مناطق گردشگری بهویژه آبهای گرم معدنی و غیره بیشترین میانگین وزنی را دارا بودند و مقدار آن بیشتر از 3 است و این نشان میدهد که مؤلفهها ازوضعیت خوب و پایداری برخوردارند و برای توسعه گردشگری سلامت مناسب هستند و باید تقویت شده و گسترش یابند و مؤلفههای نقاطضعف و تهدیدها که دارای میانگین وزنی بین 000 / تا 3 بودند، وضعیت نامساعدی را نشان میدهند و لازم است با برنامه ریزیهای مناسب بهبود یابند.

توضیحات بیشتر