فایل ورد مقاله بررسي رابطه حمايت اجتماعي خانواده و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل شهرخرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه حمايت اجتماعي خانواده و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل شهرخرم آباد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه حمايت اجتماعي خانواده و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل شهرخرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه حمايت اجتماعي خانواده و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل شهرخرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه حمايت اجتماعي خانواده و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل شهرخرم آباد :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مریم رضایی دره ده – کارشناسی ارشد جامعه شناسی
فاطمه زندی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی
مرتضی جعفریان – کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:
مسئله تحقیق حاضر، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل است که با بهره گیری از تئوری نقش و با تاکید بر دیدگاه کمیابی و تئوری حمایت اجتماعی استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایشی اجرا شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. جامعهآماری کلیه زنان شاغل شهر خرم آباد بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 313 نفر از زنان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در آمار توصیفی به توصیف ویژگی های عمومی پاسخگویان پرداخته شده است و در آمار استنباطی با استفاده از مقایسه میانگین ها، به بررسی رابطه بین متغیر های مستقل تحقیق و متغیر وابسته و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های تجربی پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. به این ترتیب که: بین همزمانینقش های شغلی- خانوادگی زنان با تجربه تعارض کار- خانواده آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و عامل خانواده و انتظارات نقشخانوادگی تغییرات بیشتری از تعارض را تبیین می کند. نهایتا بین حمایت اجتماعی خانواده از فرد شاغل و تجربه تعارض کار- خانواده رابطه معنادار و معکوسی برقرار بود و این فرضیه نیز تایید شد.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که اگر زنان بخواهند نظام نقشی خود را گسترش دهند، اضافه بار نقش، تعارض در ایفای همزمان نقشهای شغلی- خانوادگی، را تجربه کنند و در این راستا حمایت اجتماعی می تواند به عنوان عاملی ضربه گیر بر کاهش تجربه تعارض نقش در زنان اثر کند.

توضیحات بیشتر