فایل ورد مقاله بررسي رابطه خودپنداره بدني با اضطراب مرگ بين دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه خودپنداره بدني با اضطراب مرگ بين دانشجويان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه خودپنداره بدني با اضطراب مرگ بين دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه خودپنداره بدني با اضطراب مرگ بين دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه خودپنداره بدني با اضطراب مرگ بين دانشجويان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
بی بی ملیحه بهنام هاشمیان – کارشناسی ارشد مشاوره وتوانبخشی،علوم تربیتی 2،مدیرآموزشی پژوهشی مرکز علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی خراسان رضوی

چکیده:
هدف از انجام مطالعات همبستگی ، مطالعه حدود تغییرات یک یاچندمتغیرباحدود تغییرات یک یاچند متغیردیگر است. این تحقیقات زمینه سازمناسبی برای کشف روابط علی ومعلولی درعلوم انسانی هستندکه باکشف این روابط می توان به راه کارهای علمی وعملی مناسبی دست یافت.درپژوهش حاضررابطه بین خودپنداره بدنی بااضطراب مرگ موردبررسی قرارمی گیرد.جامعه آماری دانشجویان مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی 984 نفرمی باشند. نمونه مورد بررسی88 دانشجو می باشندکه به روش نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری شده اند.پرسشنامه های مورداستفاده، خود توصیف گری بدنی مارش واضطراب مرگ ونگ می باشند. داده ها به روش رگرسیون گام به گام و همبستگی پیرسون تحلیل گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد دراین فرضیه سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون برابر با 579/0 است ( از 05/0 بیشتر می باشد).در نتیجه با اطمینان 95 درصد می توان گفت هیچ رابطه ی معنی داری بین خودپنداره بدنی با اضطراب مرگ وجود ندارد و فرضیه رد می شود. بطورکل نتایج بدست آمده نشان می دهد، بین خودپنداره بدنی با اضطراب مرگ هیچ رابطه ای وجود ندارد.

توضیحات بیشتر