فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رشد هويت قومي چندگانهي معلمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رشد هويت قومي چندگانهي معلمان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رشد هويت قومي چندگانهي معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رشد هويت قومي چندگانهي معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش دينداري اسلامي در رشد هويت قومي چندگانهي معلمان :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
رضا فزونی شیره جینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
تقی زوار – استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
موسی پیری – استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش دینداری اسلامی در رشد هویت قومی معلمان میباشد. هویت قومی، بخشی از هویت اجتماعی افراد است که در کنار هویتهای دیگر مثل هویت محلی، منطقهای، نژادی، فرهنگی و غیره قرار می گیرد، هویتقومی از جمله هویت های اولیه فرد محسوب می شود، به همین دلیل در بین سایر هویتها از اهمیت بیشتری برخوردار است. منظور از دینداری اسلامی نیز، نگرش نظامداری از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس از نظر شیعیان است. جامعهیآماری تحقیق حاضر، معلمان دورهی ابتدایی شهرستان بستانآباد بوده و نمونهی آماری 110 نفر که به روش نمونهگیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای دینداری اسلامی و رشد هویت قومی چندگانهMEI استفاده و برای تحلیل دادههای آماری از آزمون همبستگی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان می-دهد، بین ابعاد تجربهای و مناسکی دینداری اسلامی با رشد هویت قومی معلمان رابطهی معنادار و میان ابعاد اعتقادی و پیامدی دینداری اسلامی با رشد هویت قومی معلمان رابطه ی غیر معنادار وجود دارد

توضیحات بیشتر