فایل ورد مقاله مهارت، نگرش و دانش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان نسبت به آموزش الکترونيکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مهارت، نگرش و دانش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان نسبت به آموزش الکترونيکي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مهارت، نگرش و دانش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان نسبت به آموزش الکترونيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مهارت، نگرش و دانش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان نسبت به آموزش الکترونيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مهارت، نگرش و دانش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان نسبت به آموزش الکترونيکي :


محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
مازیار رستمی – کارشناس ارشدبرنامه ریزی درسی.کارشناس آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کاظم شریعت نیا – استادیار،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
علی اصغر بیانی – دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
زهرا خمبه بینی – کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:
مبحث آموزش الکترونیکی درسالهای اخیر به عنوان یکی ازکاربردهای مهم فناوری اطلاعات وارتباطات در نظام های آموزشی و فرایند برنامه ریزی درسی مطرح می باشد.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مهارت، نگرش و دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به آموزش الکترونیکی بود.روش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان طیسال تحصیلی 92-91 بودند.حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین اندازه نمونه کرجسی و مورگان، 322 نفر محاسبه گردید و که نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی بر اساس تسهیم به نسبت انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های مهارتهای رایانه ای،و پرسشنامه نگرش نسبت به آموزش های الکترونیکی و پرسشنامه آگاهی و اطلاعات فناوری،که در مجموع مهارت،نگرش و آگاهی دانشجویان را در سه حیطه یادشده می سنجند، استفاده گردید،که روایی آن ها توسط متخصصین و پایایی آن ها با ضریب همبستگی آلفای کرونباخ به ترتیب 84/77، 0/0 و 0/89 مورد تایید قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار spss16 برای تجزیه و تحلیل از آماره های توصیفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی ،تی، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و توکی استفاده شد. نتایج نشان داد نمره اکثر افراد مورد مطالعه نسبت به آموزش الکترونیک در حیطه مهارت در سطح متوسط (62/42%) ، آگاهی در سطح قوی (80/98%) و در حیطه نگرش در سطح متوسط (46/27%) قرار دارند و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی مثبت را بین مهارت و نگرش (r=0/33 و p=0/001) و بین نگرش و دانش (r=0/13 و p=0/024) نشان داد ولی بین مهارت و دانش همبستگی مثبت دیده نشد (r=0/1 و p=0/057).

توضیحات بیشتر