فایل ورد مقاله تحليل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري با تأکيد بر حمل ونقل مطالعهموردي: مسير زنجان تهم-خلخال

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري با تأکيد بر حمل ونقل مطالعهموردي: مسير زنجان تهم-خلخال دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري با تأکيد بر حمل ونقل مطالعهموردي: مسير زنجان تهم-خلخال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري با تأکيد بر حمل ونقل مطالعهموردي: مسير زنجان تهم-خلخال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري با تأکيد بر حمل ونقل مطالعهموردي: مسير زنجان تهم-خلخال :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
ایراندخت زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان
رامین کیامهر – دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
علی مدقالچی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه رئیس اداره ایمنی و ترافیک

چکیده:
بیشک حملونقل با ساختار راحت و آسان، قابل دسترس با کیفیت بالا برای گردشگران، یکی از مهمترین ملزومات هرمنطقه گردشگری است. فراهم بودن امکانات و تسهیلات حملونقل مناسب، شرط لازم توسعه گردشگری است. اینتسهیلات در منحصربهفرد شدن منطقه گردشگری اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با هدف تحلیل شبکه حملونقل برای توسعه گردشگری در مسیر زنجان-تهم-خلخال نگارش یافته است. ما فرض را بر این گذاشتهایم که سرمایهگذاری درتسهیلات و امکانات حملونقل جاده زنجان-تهم-خلخال مهمترین عامل برای توسعه گردشگری استان زنجان است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و از روش توصیفی- تحلیلی در آن استفاده شد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و میدانی پرسشنامه انجام شد. تجزیهوتحلیل دادهها به شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی صورت گرفت. پرسشنامهها نزد148 نفر گردشگر عبوری تکمیل شد و دادههای جمعآوریشده در نرمافزارSPSSبا استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد نتایج نشان داد: عامل زیرساخت اولین عامل در توسعه گردشگری مسیر موردمطالعه است. مقدار ویژه این عامل برابر با33433 است که بهتنهایی میتواند 34143 درصد واریانس را محاسبه کند و آن را توضیح دهد و مهمترین عامل برای توسعه گردشگری به شمار میرود و بیشترین همبستگی را با شبکه حملونقل دارا میباشد. احداث مجتمعهای بینراهی و اقامتگاههای ارزانقیمت، توسعه مبلمان ترافیکی در مسیر، ایجاد و توسعه زیرساختهای حملونقل بهطور گسترده برای توسعه گردشگری در مسیر موردمطالعه پیشنهاد میشود

توضیحات بیشتر