فایل ورد مقاله بررسي رابطه ساخت خانواده( بالنده و آشفته) با تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر بافت در سال 1390-1389

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه ساخت خانواده( بالنده و آشفته) با تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر بافت در سال 1390-1389 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه ساخت خانواده( بالنده و آشفته) با تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر بافت در سال 1390-1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه ساخت خانواده( بالنده و آشفته) با تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر بافت در سال 1390-1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه ساخت خانواده( بالنده و آشفته) با تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر بافت در سال 1390-1389 :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
الهام مهاجرانصاری – دانشجوی دکتری، جامعه شناسی، گروههای اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
فاطمه کوهستانی بهرآسمانی – دانشجوی دکتری، جامعه شناسی، گروههای اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساخت خانواده( بالنده و آشفته) باتاب آوری دانشجویان دختر می باشد، این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهر بافت در سال 1390-1389تشکیل می دهند، که تعداد کل این دانشجویان 870 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم کل نمونه مشخص گردید (274 نفر).ابزارهای به کار رفته شامل مقیاس کارکرد خانواده (مک مستر)و مقیاس خود تاب آوری بود که برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل استفاده شدکه هر دو پرسشنامه روایی و پایایی خوبی را نشان می داد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید، یافته ها با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ساخت خانواده ( بالنده و آشفته) با تاب آوری در بین دختران دانشجو رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد ساخت خانواده (حل مشکل توسط خانواده ، کنترل رفتاری خانواده ،روابط خانواده ،پاسخ دهی عاطفی خانواده ،نقشهای خانواده ) و تاب آوری در بین دختران دانشجو رابطه معناداری وجود دارد .

توضیحات بیشتر