فایل ورد مقاله طراحي بيوسنسورDNAنانوذرات طلا بر پايه شناسايي ژنMultiple Insertion Elementبمنظور تشخيص تفريقي گونه هاي بروسلا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله طراحي بيوسنسورDNAنانوذرات طلا بر پايه شناسايي ژنMultiple Insertion Elementبمنظور تشخيص تفريقي گونه هاي بروسلا دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله طراحي بيوسنسورDNAنانوذرات طلا بر پايه شناسايي ژنMultiple Insertion Elementبمنظور تشخيص تفريقي گونه هاي بروسلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله طراحي بيوسنسورDNAنانوذرات طلا بر پايه شناسايي ژنMultiple Insertion Elementبمنظور تشخيص تفريقي گونه هاي بروسلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله طراحي بيوسنسورDNAنانوذرات طلا بر پايه شناسايي ژنMultiple Insertion Elementبمنظور تشخيص تفريقي گونه هاي بروسلا :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
روزبه اکبری – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا تابند – استادیار بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
نسیم علی نژادراهدار – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
بروسلوز یک بیماری مشترک جهانی است که توسط باکتری های درون سلولی لختیاری از جنس بروسلا ایجاد می شود. گونه های شناسایی شده بروسلا دارای شباهت ژنتیکی و ایمنوژنیک بالایی هستند. روش متداول شناسایی و تفریق جنس های بروسلا غالبا زمانبر، نیازمند ک اربر ماهر وتجهیزات گرانقیمت بوده و با خطر بالای اکتساب عفونت آزمایشگاهی همراه می باشند. روشهای متداول اختصاصی و مبتنی برPCRمانندPCRزمان حقیقی که امکان تشخیص تفریقی جنسها را فراهم می آورد نیازمند تجهیزات گران قیمت و روشهای پیچیده آنالیز هستند. در مطالعه حاضر یک بیوسنسور حساس، اختصاصی و سریع بر پایه شناسایی لوکوس ژنیMIEبا استفاده از تجمعات القایی با نانو ذرات طلا بمنظور شناسایی 4 گونه اصلی جنس بروسلا شاملB.suis و B. canis ،B.abortus ،B. Melitensisطراحی گردید. پروب های اولیگونوکلئوتیدی اختصاصی گونهbp30 ) مکمل بخشی از ژنMIEدارای کلاهک تیول در دو انتهای ‘ 3 و ‘ 5 به نانوذرات طلا با قطر 20 الحاق شدند. نمونه هایDNAپس از انجامPCRو نیز نمونه هایDNAتام خالص سازی شده از باکتری های مورد مطالعه و برش داده شده با آنزیمEcoRIپس از مجاورت با پروب طراحی شده از نظر تغییر رنگ از قرمز به آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند حداقل غلظت قابل شناساییDNAبا استفاده از94/8g/ml PCR بود در حالیکه حد اقل غلظت قابل شناسا یی با استفاده از پروب نانوذراتg/ml21/8بود. تفریق گونه های مختلف بر پایه واکنش پروب با ژنMIEپس از هضمDNAژنومی با انزیمEcoRIبا حداقل غلظتg/ml99/5امکانپذیر بود. 4 گونه جنس بروسلا با استفاده از نانوپروب طراحی شده به صورت اختصاصی و چند واکنشی قابل تفریق بودند. حساسیت روشطراحی شده96/2%و اختصاصیت آن97/9%بدست آمد.

توضیحات بیشتر